نژادپرستی

در این دادخواست از پولیس آلمان و هالند خواسته شده تا درباره سخنان نژادپرستانه و زن‌ستیزانه حلیم تنویر تحقیق کند و از او بازخواست نماید. لطفا با امضاء این نامه ...

حقوق بشر

حقوق بشر

هزاره‌ها

هزاره‌ها

سازمان ملل

سازمان ملل

نژادپرستی

نژادپرستی

دادخواه

دادخواه

Categories