حامی

Anonymous
North Rhine-Westphalia, DE
Anonymous
Antwerp, Antwerp Province, BE
Hoor Alamizada
AF
دادخواهی برای تغییر
بدیع الکوز
Stuttgart, Baden-Württemberg, DE
دادخواهی برای تغییر
Masuma Qurban
AF
دادخواهی برای تغییر
saeeda saeed
AF
با مشکلات ذکر شده موافقم
Yalda Aliza
Charikar, Parwan, AF
با مشکلات ذکر شده موافقم
Somaya Ataye
London, England, GB
با مشکلات ذکر شده موافقم
Masoma Khavar
AF
برکناری مدیره فعلی لیلیه به علت عدم رسیدگی به خواسته های محصلین و دشوار ساختن وضعیت زندگی برای محصلین در لیلیه
مریم توکل
Charikar, Parwan, AF
جلوگیری از سخت گیری های بی جا و رفتار اهانت آمیز با محصلان و تغییر در منوی غذایی آن ها
حشمت یزدان پنا
AF
جلوگیری از سخت گیری های بی جا و رفتار اهانت آمیز با محصلان و تغییر در منوی غذایی آن ها
سيد سيد
AF
جلوگیری از سخت گیری های بی جا و رفتار اهانت آمیز با محصلان و تغییر در منوی غذایی آن ها
سیمین باذ
AF
جلوگیری از سخت گیری های بی جا و رفتار اهانت آمیز با محصلان و تغییر در منوی غذایی آن ها
Salim
Munich, Bavaria, DE
از وضعیت لیلیه متاسف هستم
فاطمه محمدی
AF
از وضعیت لیلیه متاسف هستم
خدیجه رضای
AF
بسیار ظالم و رسیدگی نمیکند ب دختران لیلیه
عاطفه مصد
AF
نا مسعول بودن
مریم بخش
AF
رفتار بد مدیر
Farah Diba
Herat, Herat, AF
رفتار نامناسب مسئولان لیلیه با محصلین اناث
شرین حیدر
AF
بی ظرفیتی ،ضلم، نبود امکانات و کم توجهی مدیریت
Mohammad jawid Rezay
Almaty, Almaty, KZ
برقراری عدالت و تامین حقوق دختران
کلثوم امیر
AF
به خاطر اینکه به حقوق دانشجویان احترام گذاشته شود و به مشکلات شان رسیدگی صورت گیرد.
شهیره سادا
AF
به خاطر اینکه به حقوق دانشجویان احترام گذاشته شود و به مشکلات شان رسیدگی صورت گیرد.
فوربه جوا
AF
به خاطر اینکه به حقوق دانشجویان احترام گذاشته شود و به مشکلات شان رسیدگی صورت گیرد.
مدینه کریمی
AF
لطفا ب درخواست زنان رسیدگی شود
Niloufar Arya
Berlin, Land Berlin, DE
كمك و حمايت از حقوق انسانى دختران آزاده و انديشمند سرزمينم
زهرا ظهی
AF
كمك و حمايت از حقوق انسانى دختران آزاده و انديشمند سرزمينم
Tahera Mosaw
AF
كمك و حمايت از حقوق انسانى دختران آزاده و انديشمند سرزمينم
Mahtab Ibrahim
AF
كمك و حمايت از حقوق انسانى دختران آزاده و انديشمند سرزمينم
مصطفی احمد
AF
لطفا خوابگاه دخترانه امن شود
زهرا نادر
AF
پایان خشونت و ظلم در لیلیه دختران.
علی رضا اکبر
AF
آوردن امنیت و آسایش برای خواهران مان. و این دیکتاتوری مدیره لیلیه هر چه زودتر از بین برود
ضیاگل امین
AF
از بین رفتن دیکتاتوری مدیره لیلیه
فرزانه علیزاد
Herat, Herat, AF
رفتار بسیار خشونت آمیز،تصور زندان از لیلیه ،همکاری و درک نکردن محصلین در هیچ زمینه یی،اعتصاب هویدا از جمله اندک خصوصیات مدیره میباشد
طاهره کاظم
Ankara, Ankara, TR
از وضعیت خوابگاه باخبرم
Zianab Hassan
AF
آزادی حق بیان.
Mohammad Ahma
Tampere, Pirkanmaa, FI
آزادی حق بیان.
Farahnaz
Kabul, Kabul, AF
امن شدن خواب‌گاه دخترانه برای من مهم است.
سمیع الله زمخشر
Istanbul, Istanbul, TR
آموزش وپرورش حق شهروندی هریک از باشندگان این مرزوبوم است میخواهم همه ازآن مستفید شوند