درخواست از Uwe Jacob, Polizeipräsident, Köln | Erik Akerboom, Eerste Hoofdcommissaris

پلیس آلمان و هالند باید درباره سخنان نژادپرستانه و زن‌ستیزانه حلیم تنویر تحقیق کند

در این دادخواست از پولیس آلمان و هالند خواسته شده تا درباره ...
داوود ناجی 12,759 حامی 10,9هزار