دادخواست برای ادای احترام به داکتر ناکامورا

نام‌گذاری یک مکان مناسب در کابل به نام داکتر ناکامورا